Spis treści

REGULAMIN

§ 1

1. Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Borów Tucholskich” zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK województwa kujawsko-pomorskiego przy współudziale Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu dla uczczenia 85 rocznicy zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej w Grudziądzu oraz ogłoszonego przez  Zarząd Główny PTTK „Roku Szlaków”.  

2. Odznakę Krajoznawczą „Przyjaciel Borów Tucholskich” wprowadzono w życie uchwałą Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK województwa kujawsko-pomorskiego nr 6/2007 (39) z dnia 13 października 2007 r.  

§ 2

Odznaka ma na celu zachęcenie do poznania walorów turystyczno - krajoznawczych przepięknego fragmentu Polski, jakim są Bory Tucholskie, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficzno-przyrodniczej o tej części kraju oraz popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu, wypoczynki i rekreacji.  

§ 3

1. Odznaka ma trzy stopnie:

   a) brązowy (popularny)

   b) srebrny (zaawansowany)

   c) złoty (ekspert)

2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Czasokres zdobywania kolejnych stopni jest nieograniczony.

3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6-go roku życia, również nie będąc członkiem PTTK.

4. Odznakę można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

5. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep itp.) wraz z datą lub potwierdzone pieczątką i podpisem przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki wraz z opisem.

6. Forma prowadzenia dokumentacji (np. kronika, album, książeczka) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym (CD-Rom, DVD-Rom, dyskietka, PEN-drive itp.). Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji. 

§ 4

1. Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

obiekty krajoznawcze z grupy przebycie dowolnego szlaku
obowiązkowych pozostałych rezerwatów przyrody *)
brązowa 2 10 1 min 5 km
srebrna 5 20 3

min. 10 km

(kolarze 20 km)

złota 10 30 5

min. 25 km

(kolarze 50 km)

 *) UWAGA: rezerwatów przyrody ujętych w grupie obiektów obowiązkowych („Kamienne Kręgi” oraz „Cisy Staropolskie”) nie zalicza się do grupy rezerwaty przyrody. 

2. Obiekty raz zaliczone na jakikolwiek stopień niższy nie mogą się powtarzać przy stopniu wyższym. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w wykazie obiektów krajoznawczych stanowiącym załącznik dr regulaminu i jego integralną część. 

§ 5

1. Weryfikacji odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK  im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (86-300 Grudziądz ul. Hallera 32).

2. Podstawą do weryfikacji odznaki jest dostarczona do Referatu Weryfikacyjnego dokumentacja zdobywania odznaki wraz z wykazem dotychczas zwiedzonych obiektów. Wymóg ten nie dotyczy zdobywania odznaki w stopniu brązowym.

3. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna,  jednak sama odznaka jest odpłatna i można ja nabywać w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu  ul. Hallera 32.

4. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie zwrotnie zaadresowanej koperty i znaczków pocztowych o wartości niezbędnej na opłacenie przesyłki poleconej.

5. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji osoby zdobywającej odznakę oraz legitymacja odznaki.

6. Za szczególne zasługi w dziedzinie popularyzacji krajoznawstwa regionu Referat Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK  im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu na wniosek Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa woj. kujawsko-pomorskiego może przyznać odznakę w stopniu złotym z pominięciem wymogów zawartych w § 3 i 4.

§ 6

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK województwa kujawsko-pomorskiego. Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK województwa kujawsko-pomorskiego, Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.