REGULAMIN

KOLARSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

skrót

Zasady ogólne.

Celem ustanowienia KOT jest zachęcenie do poznawania piękna kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku. KOT może zdobywać turysta po ukończeniu 10 roku życia.

Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania.

Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” wypełniona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z regulaminem.

Zasady punktacji.

Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT:

Punktacja podstawowa:

a)      za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.

b)      za każdy dzień wędrówek wielodniowych – 15 pkt.

Punktacja dodatkowa:

a)      za udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej – premia – 30 pkt.

b)      za zwiedzanie miast, miejscowości, zabytków i pomników przyrody, po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego lub pisemnego opisu zwiedzanych obiektów do 20% punktów przyznanych.

Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych ujętych w załączniku do niniejszego Regulaminu – należy dokonać osobnego wpisu w książeczce wycieczek kolarskich, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez wpisu punktów.

Zwiedzanie polskich parków narodowych oraz obiektów krajoznawczych ujętych w załączniku do nin. regulaminu jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.

W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.

Książeczka wycieczek rowerowych i tryb przyznawania KOT

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

Przodownicy Turystyki Kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki P.T.Kol. z numerem legitymacji).

Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

1.      regionalne rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej w zakresie weryfikacji KOT w stopniu brązowym, srebrnym i złotym

2.      regionalne rady turystyki kolarskiej w zakresie weryfikacji KOT stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym

3.      Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniu dużym złotym i za wytrwałość.

Wymagana liczba punktów dla zdobycia KOT oraz warunki dodatkowe

Stopień KOT Liczba punktów Warunki ogólne
Brązowy
100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące
Srebrny 400
Złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, które zamieszkuje ubiegający się o odznakę
Duży brązowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych
Duży srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych
Duży   złoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych
Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) uzyskiwał minimum 100 pkt. w każdym roku

 

Przydatne linki:

Mapka z Parkami Narodowymi

Mapka z Obiektami Krajoznawczymi

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej w wersji: pdf lub word