Ogólnopolska Odznaka PTTK „Wiślana Trasa Rowerowa”

            Na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanawia Ogólnopolską Odznakę PTTK Wiślana Trasa Rowerowa.

1.   Ogólnopolską Odznakę PTTK Wiślana Trasa Rowerowa (zwaną dalej Odznaką) ustanowiono z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Roku Turystyki Rowerowej PTTK.

2.   Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych doliny rzeki Wisły.

3.   Odznaka jest jednostopniowa.

4.   Wzór Odznaki oraz materiał, z jakiego jest wykonana określa jej pomysłodawca Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

5.   Odznakę może zdobywać każdy turysta, indywidualnie bądź grupowo, który ukończył 10 lat i spełni warunki określone w Regulaminie.

6.   Osoby niepełnoletnie mogą zdobywa Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

7.   Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony. Trasę można pokonać w dowolnym kierunku i w dowolnych odcinkach.

8.   Warunkiem uzyskania Odznaki jest:

       - przejechanie na rowerze trasy od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Morza Bałtyckiego,

- uzyskanie potwierdzeń przejazdu we wszystkich 60 punktach kontrolnych zgodnie z zasadami KOT w książeczce wycieczek kolarskich lub odrębnie prowadzonej kronice,

- dopuszcza się udokumentowanie pobytu w punkcie kontrolnym zdjęciem rowerzysty wykonanym na tle zwiedzanego obiektu.

9.   Przejechana trasa może być jednocześnie zaliczona na inne odznaki kolarskie i krajoznawcze.

10. Obiekty krajoznawcze zwiedzone podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, zgodnie z regulaminami tych odznak.

11. Odznakę przyznaje:

a)         Centralny Referat Weryfikacyjny KTKol. ZG PTTK, który prowadzi także ewidencję zdobywców Odznaki,

b)        Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

12. Odznaka jest odpłatna.

13. Dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Opłatę za przesyłkę pocztową ponosi zamawiający.

14. Zweryfikowana książeczka (kronika) Odznaki jest jednocześnie legitymacją Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

15. Zdobywanie Odznaki odbywa się na koszt i ryzyko własne turysty. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie zdobywania Odznaki.

16. Ostateczna interpretacji regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.

 

       Pomysł i założenia odznaki: Roman Kapes, Edward Kutyła.
Regulamin opracował: Marek Koba, Marian Kotarski, Waldemar Wieczorkowski.

 

Do pobrania >>> Regulamin odznaki WTR i lista >>> Punktów kontrolnych odznaki WTR.