REGULAMIN (skrót)

ODZNAKI RAJDU KOLARSKIEGO

„SZLAKAMI ZAMKÓW W POLSCE”

§ 1

W celu rozwijania zainteresowań krajoznawczych turystów kolarzy Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanawia rajd kolarski „Szlakami Zamków w Polsce” zwany dalej rajdem.

§ 2

Rajd polega na zwiedzaniu obiektów, czyli zamków jak też ruin po byłych zamkach – opartych na mapie „Zamki w Polsce” wyd. PPWK – podzielonych na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz.

§ 3

Odznaka rajdu ma trzy stopnie, zdobywane kolejno zgodnie z załączoną tabelą. Nadwyżki zalicza się na kolejny stopień.

Stopień odznaki Wymagana liczba zamków do zwiedzenia Z tego obowiązkowych
Brązowy 50 10
Srebrny 100 20
Złoty 150 40
Razem 300 70

§ 4

Obiekty wpisuje się i potwierdza w „Książeczce wycieczek kolarskich”. Jeżeli zamek stanowi obiekt muzealny, potwierdzenie powinno być dokonane w zamku, w pozostałych przypadkach w miejscowości, w której zamek się znajduje.

§ 5

Uczestników rajdu obowiązują przepisy § 11 i punktu 2 z § 12 regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT).

§ 6

W rajdzie może uczestniczyć każdy, kto ukończył 10 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział pod opieką dorosłych.

§ 7

Trasy przebyte w ramach rajdu mogą być jednocześnie zaliczone na KOT i „Rajd Dookoła Polski” pod warunkiem prowadzenia odrębnych książeczek.

§ 8

Weryfikację książeczek dokonuje, wyznaczony Oddział w województwie na brąz, a na pozostałe komisja kolarska ZG PTTK.

§ 9

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

§ 10

W kwestiach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.1982r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie punktów na odznakę. Regulamin poprawiony i zatwierdzony 30.01.2000r.

Potocznie mówimy ZAMKI POLSKIE - są to jednak, zarówno polskie zamki, jak i warownie krzyżackie, ale także twierdze śląskie lub czeskie.

Często mylone są nazwy: zamki, pałace, dwory obronne i niejednokrotnie są one stosowane zamiennie. Podobnie ma się sprawa z określeniem: królewski, książęcy, biskupi, magnacki, szlachecki czy rycerski. Wiadomo przecież, że właścicielem w różnych okresach mógł być kto inny, a określenie na ogół dotyczy pierwszego właściciela.

Zamki - to budowle obronne z dziedzińcem zamkniętym z czterech stron (stąd nazwa zamek). Zamki polskie były budowane od XIII do końca XVw.

Pałace - to rezydencje mieszkalne, których głównym przeznaczeniem są cele reprezentacyjne. Nie miały one charakteru obronnego, jednak zdarzały się i takie budowle. Pałace były wznoszone od XVIw.

Dwory obronne - to budowle mieszkalne o charakterze obronnym. Charakterystycznymi cechami dworów obronnych są: grube mury, brak dziedzińca, minimum 2 kondygnacje oraz niekiedy - wieże.

Aby ułatwić planowanie tras przygotowaliśmy mapy z dokładnym położeniem zamków. Ze względów technicznych nie udało się zrobić tego na jednej i są trzy części. Jeśli w GOOGLE MAPY w SWOJE MAPY je umieścisz to będziesz mógł otworzyć wszystkie jednocześnie i wszystkie zamki będą widoczne.

MAPA 1 - Zamki obowiązkowe i nieobowiązkowe od A do K

MAPA 2 - Zamki nieobowiązkowe od L do R

MAPA 3 - Zamki nieobowiązkowe od S do Ż