Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW) dla członków z opłaconą składką za członkostwo PTTK w 2019  kończy się w dniu 31.03.2020.

Składka członkowska  wnoszona jest jednorazowo w >>> Oddziale PTTK (za pośrednictwem skarbnika Klubu) w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Składki PTTK  w 2020 roku w następujących wysokościach:

  • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31grudnia 2020 roku,
  • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Członek PTTK posiadający ważną legitymację jest ubezpieczony przez całą dobę, również w życiu prywatnym (a więc w czasie nie związanym z imprezą PTTK).

Zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem, Oddział PTTK w Grudziądzu posiadania  listę członków stowarzyszenia zawierającą imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej (wpłaconej w Oddziale przez skarbnika Klubu).

 Składka członków Klubu PTTK opłacana jest w Oddziale im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka (zakupionego u skarbnika Oddziału PTTK).

 

 Opłacenie składki członkowskiej za rok 2020  powoduje, że ochrona ubezpieczeniowa NNW:

  • działa od dnia następnego po zakupieniu znaczka członkowskiego wyłącznie u skarbnika Oddziału PTTK (dzień zapłacenia w Klubie się nie liczy) i zaczyna się nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2020, (ale uwaga) potwierdzeniem wpłacenia gotówki jest dowód wpłaty KP;
  • kończy się  w dniu  31 marca 2021 r. (pod warunkiem zamówienia znaczka członkowskiego w 2020 r.).

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego opłacają zaległe składki, przy opłacaniu aktualnej składki (cena zaległego znaczka podniesiona o 5 zł przy zamawianiu). Tym sposobem członek jest nadal  przynależny do PTTK, ale nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową za ten poprzedni okres nieopłacenia (mimo, że zapłacił później zaległość). Jeżeli zapłaci zaległą składkę (za rok 2019) po 31 grudnia 2019, to nie będzie ubezpieczony jeszcze przez pierwsze trzy miesiące 2020.

Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do klubu o wystawienie nowej legitymacji.