SKŁADKI PTTK za 2017 rok

Prosimy członków PTTK, którym się nie udało się przedłużyć ważności legitymacji (lub odebrać znaczki członkowkie) o skontaktowanie się ze skarbnikem. Jest jeszcze kilkoro takich zapominalskich.

Informacja >>> o ubezpieczeniu z ważną legitymacją PTTK

Ważne: Dotyczy umowy ubezpieczeniowej nr 5834 - 02.694.413 zawartej na okres od dnia 01.04.2016 do dnia 31.03.2018

  • UWAGA: W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego w Warszawie

+ 48 (22) 575 90 80 Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h

 

 

Ubezpieczenia NNW zawierane 
w okresie 01.04.2016 - 31.03.2018

  • W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia ubezpieczonego.
  • W przypadku zdarzenia poza granicami RP przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie + 48(22) 575 90 80 prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.
  • Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu kosztów leczenia powinno zwierać:
  1.  numer umowy generalnej,
  2. szczegółowy opis okoliczności zdarzenia
  3. orzeczenie lekarskie, obejmujące rodzaj i charakter obrażeń zawierające dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie;
  4. wszystkie rachunki i faktury, świadectwa szpitalne, które umożliwią AXA ustalenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez ubezpieczonego

Powyższe Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW - wpisujemy nr polisy 5834-02.294.413 (umowa obowiązuje do 31.03.2018) - na formularzu zgłoszenia dla członków PTTK

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).